Дані про стан здоров’я хворого тепер обов’язково записуватимуть в електронну картку

Цього­річ у бе­рез­ні в тес­то­во­му ре­жи­мі зап­ра­цю­ва­ла елек­трон­на ме­дич­на кар­тка. А з трав­ня ве­ден­ня за­пи­су ві­зи­ту па­ці­єн­та для лі­ка­ря ста­не обов’яз­ко­вим.

За до­по­мо­гою елек­трон­ної ме­дич­ної кар­тки всі да­ні про стан здо­ров’я бу­дуть зіб­ра­ні в од­но­му міс­ці. Від­так, лі­кар змо­же ба­чи­ти ре­аль­ну кар­ти­ну ста­ну хво­ро­го та всі ді­аг­но­зи, що пе­ре­ду­ва­ли но­вій хво­ро­бі.

Ра­ді­ють та­ко­му но­вов­ве­ден­ню і ше­пе­тів­ча­ни. Ад­же час­то-гус­то хво­ро­ба зас­тає зне­наць­ка: ін­ко­ли в ін­шо­му міс­ті. І аби лі­ка­рям пра­виль­но на­да­ти всю ме­дич­ну до­по­мо­гу, во­ни про­сять кар­тку па­ці­єн­та, якої у нього в пот­рібний мо­мент під ру­кою мо­же не ви­яви­ти­ся. Та і сам па­ці­єнт мо­же на­віть не при­га­да­ти, де ле­жить його «за­пис­ник із ді­аг­но­за­ми».

— В ме­не вза­га­лі пус­та ме­дич­на кар­тка. По­пе­ред­ню за­гу­би­ли в мед­закла­ді, то­му за­ве­ли но­ву, — при­га­дує ше­пе­тів­ча­нин Єв­ген.

І та­ка си­ту­ація трап­ля­єть­ся вкрай час­то.

— Мою по­пе­ред­ню кар­тку теж за­гу­би­ли, — роз­по­ві­дає Ва­лен­ти­на.

— То­му офор­ми­ли но­ву, в якій вже бу­ло чи­ма­ло за­пи­сів. Од­нак, ос­таннім ча­сом я нею не ко­рис­ту­ва­ла­ся, то­му не знаю вза­га­лі, чи є во­на.

До сло­ва, дех­то має по кіль­ка­де­сят вкла­док до кар­тки, але не са­му кар­тку. Ад­же їх в ре­єс­тра­ту­рі час­тень­ко не мог­ли знай­ти.

Отож, елек­трон­на ме­дич­на кар­тка — ду­же зруч­не но­вов­ве­ден­ня. Це на­ба­га­то спрос­тить жит­тя па­ці­єн­тів. Хви­лю­ва­ти­ся про дос­тупність до ін­форма­ції теж не вар­то. Да­ні, що бу­дуть вка­зу­ва­ти­ся у мед­кар­тці, бу­дуть ві­до­мі ли­ше тим спе­ці­аліс­там чи мед­закла­дам, ку­ди звер­неть­ся па­ці­єнт.

Зго­дом от­ри­ма­ти дос­туп до сво­їх да­них мож­на бу­де осо­бис­то. Для цього роз­роблять пер­со­наль­ний ка­бі­нет, дос­туп до яко­го мож­на бу­де от­ри­ма­ти з будь­-яко­го пор­та­тив­но­го прис­трою та в зруч­ний час.

 «День за днем»


clipnews