Мукачівська міськрада додатково обмежила права ЗМІ

Такі висновки зробили юристи ІМІ, вивчивши відповідне положення про акредитацію, яке надійшло ІМІ від міськради у відповідь на запит. 


Положення про акредитацію міськрада ухвалила 11 лютого 2016 року за підписом міського голови А. Балоги. 


Так, згідно з правилами акредитації представників ЗМІ, право на акредитацію мають українські засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, інтернет-видання, незалежні журналісти, технічні працівники, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством закордонних справ України. 


У заявці на акредитацію повинні бути вказані, зокрема, тираж, періодичність, регіон розповсюдження видання^ прізвище, ім’я, по батькові головного редактора ЗМІ^   прізвище, ім’я, по батькові працівників засобу масової інформації (незалежних журналістів та технічних працівників), акредитація яких запитується, їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент)^ 


Крім того, до заявки, зокрема, повинні додаватися: копія свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації та інформаційного агентства^ копія ліцензії на мовлення (для телерадіокомпаній)^ копія документа, що підтверджує акредитацію в Україні (для іноземного кореспондента). Також мають бути подані 2 фотокартки розміром 3Х4. 


При цьому в положеннні зауважено, що у разі неподання окремих документів (подання документів, що не містять необхідних даних) відповідно до пункту 2.5 цього Положення, Відділ з питань внутрішньої політики повідомляє про це заявника та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Розгляд заяви про акредитацію поновлюється після подання всіх документів. 


Також у правилах акредитації прописано, що допуск акредитованих осіб на місце проведення заходу розпочинається за 30 хвилин до початку проведення заходу та закінчується за 5 хвилин до початку заходу. 


На місце проведення заходу одночасно може бути допущено не більше двох акредитованих осіб від однієї телерадіоорганізації та двох осіб від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства, інтернет-видання. 


На протокольну зйомку допускаються тільки технічні працівники в такій кількості: один оператор від телерадіоорганізації, один фотокореспондент від друкованого засобу масової інформації (інформаційного агентства, інтернет-видання). 


Акредитовані особи зобов’язані, зокрема, не користуватись мобільними телефонами під час проведення заходів, дотримуватися ділового стилю одягу. 


Припинити акредитацію представників ЗМІ Відділ з питань внутрішньої політики може у разі визнання особи судом винною у вчиненні адміністративного правопорушення чи злочину^ систематичного грубого порушення підпунктів пункту 2.12 цього Положення. 


Нагадаємо текст діючої норми закону “Про інформацію” щодо акредитації журналістів: 


Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації 


1. З   метою   створення   сприятливих   умов   для   здійснення журналістами,   працівниками засобів масової інформації професійної діяльності   суб’єкт   владних   повноважень може здійснювати   їх акредитацію. Усі дії,   пов’язані   з   акредитацією,   мають   ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на одержання інформації через засоби масової інформації. Відсутність акредитації не   може   бути підставою   для   відмови   в   допуску журналіста,   працівника засобу масової   інформації   на   відкриті   заходи,   що   проводить   суб’єкт владних повноважень. 


2. Акредитація     журналіста,   працівника   засобу   масової інформації здійснюється безоплатно   на   підставі   його   заяви   або подання засобу масової інформації. 


У заяві,   поданій   журналістом,   працівником   засобу   масової інформації,   зазначаються його   прізвище,   ім’я   та   по   батькові, адреса,   номер   засобу   зв’язку,   адреса   електронної пошти   (за наявності).   До заяви додаються копії документів,   що   посвідчують особу та засвідчують її професійну належність. 


У поданні   засобу   масової інформації зазначаються його повне найменування,   дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності),   номер засобу зв’язку, прізвище, ім’я та по батькові журналіста,   працівника засобу масової   інформації,   щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу. 


В акредитації не може бути відмовлено   в   разі   подання   усіх документів, передбачених цією частиною. Суб’єкт владних повноважень   може   встановлювати спрощений порядок акредитації. 


3. Порядок акредитації, визначений суб’єктом владних повноважень, підлягає оприлюдненню. 


4. Суб’єкти   владних   повноважень,   що   здійснили акредитацію журналістів,   працівників засобів масової інформації, зобов’язані сприяти провадженню ними професійної діяльності^ завчасно сповіщати їх про місце і час проведення   сесій,   засідань,   нарад, брифінгів та інших публічних заходів^ надавати їм інформацію, призначену для засобів масової інформації^ а також сприяти створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб. 


5. У разі якщо захід проводиться   відповідно   до   міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватися особливі умови допуску журналістів. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта владних повноважень до проведення заходу. 


6. Журналіст, працівник засобу масової інформації зобов’язаний дотримуватися встановлених суб’єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб. 


7. Суб’єкти владних повноважень,   що акредитували журналіста, працівника засобу масової   інформації,   приймають   рішення про припинення акредитації у разі: подання ним відповідної заяви^ неодноразового грубого   порушення ним обов’язків,   визначених цією статтею^ звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація. 


8. У рішенні про припинення акредитації зазначаються посадова особа чи службова   особа (суб’єкт   владних   повноважень), яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстава для прийняття рішення та порядок його оскарження. Письмове повідомлення про припинення акредитації видається або надсилається засобу масової інформації або   журналістові,   працівникові   засобу масової   інформації   протягом   п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. 


9. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржено до суду в установленому порядку. Джерело: imi.org.ua
 

clipnews