До уваги автовласників! Зміни, що вносяться до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобів

Відтепер документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку:

– договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках^

– укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб^

– нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб^

– договори купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою і скріплені печаткою^

– свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або консульською установою, чи їх дублікати^

– рішення про закріплення транспортних засобів на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняті власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими управляти таким майном^

– рішення власників майна, уповноважених ними органів про передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність чи з комунальної власності в державну власність.

Пiд час проведення державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортнi засоби (крiм випадкiв реєстрацiї нових транспортних засобiв, перереєстрацiї транспортних засобiв у зв’язку iз змiною найменування та адреси юридичних осiб, прiзвища, iменi чи по батьковi, мiсця проживання фiзичних осiб, якi є власниками транспортних засобiв, вибракування їх у цiлому) пiдлягають огляду фахiвцями експертної служби МВС з метою звiрення iдентифiкацiйних номерiв їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрацiї документах. За результатами огляду в документах, якi подаються для державної реєстрацiї, робиться вiдповiдна вiдмiтка або складається акт огляду. Експертне дослiдження транспортного засобу i реєстрацiйних документiв на транспортний засiб (iнших документiв, якi є пiдставою для реєстрацiї транспортного засобу) проводиться за заявою власника з метою визначення справжностi iдентифiкацiйних номерiв транспортного засобу i реєстрацiйних документiв. Експертне дослiдження  проводиться фахiвцями експертної служби МВС або судовими експертами державних спецiалiзованих установ, якi мають присвоєну в установленому Законом України “Про судову експертизу” порядку квалiфiкацiю судового експерта з правом проведення дослiджень за вiдповiдними експертними спецiальностями. За результатами дослiдження складається висновок експертного дослiдження, який додається до документiв, що подаються для державної реєстрацiї. Установлення вiдповiдностi конструкцiї, перевiрка за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукуванi транспортнi засоби проводяться уповноваженими особами сервiсного центру МВС.

Інформація Регіонального сервісного  центру МВС в Закарпатській області

clipnews